Loading ...

Triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật Việt Nam"

20 Tháng Chín 2016 - Vân Thanh
Lượt xem: 3.446     Phản hồi: 0

        Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật vào tháng 6 năm 2012. Luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, tại Điều 8 của Luật quy định lấy ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

 

Ngày 9-11 là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua (ngày 9-11-1946), với ý nghĩa đó, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật quy định Ngày 9/11 là ngày pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

 

 

Ảnh: Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật treo trước trụ sở Cục Hải quan TP Đà Nẵng

 

Từ đó đến nay ngành Tài chính nói chung và ngành Hải quan Việt Nam nói riêng luôn có những họat động thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày 19/8/2016 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8066/TCHQ-PC yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Ngày pháp luật 2016. Theo đó, Ngày pháp luật 2016 năm nay sẽ được tổ chức thực hiện theo kế hoạch của Bộ Tài chính “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Ngày pháp luật Tài chính”, đồng thời tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật Hải quan”.

  Về thời gian,“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được tiến hành từ ngày 15 - 9 đến ngày 9-11, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 2-11 đến ngày 9-11; “Ngày Pháp luật Tài chính” được tiến hành từ ngày 15-8 đến ngày 15-9, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 22-8 đến ngày 29-8; “Ngày Pháp luật Hải quan” được tiến hành từ ngày 29-8 đến ngày 29-9, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 4 - 9 đến ngày 11- 9.   

 

Khẩu hiệu tuyên truyền của ngành Hải quan trong các Ngày pháp luật năm 2016 là:

- “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan tích cực, chủ động xây dựng pháp luật Hải quan, góp phần cải cách hành chính”.

-  “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan tích cực, chủ động xây dựng và thực hiện pháp luật để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam”.

   Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật 2016, Tổng cục Hải quan phân công cụ thể cho các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục rà soát việc xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình, kế hoạch thuộc trách nhiệm chủ trì xây dựng của đơn vị, trọng tâm là việc xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Hải quan 2014; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016. Bên cạnh đó, rà soát để tham mưu cho Tổng cục trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18-3-2014, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12-3-2015, Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020. Huy động CBCC, viên chức tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

 

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2016. Hướng dẫn, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hải quan. 

 

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về pháp luật hải quan cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức kênh tiếp nhận ý kiến phản hồi từ người dân, doanh nghiệp về các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục các hạn chế còn tồn tại; công khai thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm, biểu hiện tiêu cực trong thi hành công vụ của CBCC, viên chức và biện pháp xử lý. Đẩy mạnh kiến nghị, đề xuất cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết; tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý.  

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến CBCC, NV hải quan về mục đích, ý nghĩa “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, từ đó nâng cao nhận thức, nhất là đối với CBCC hiện công tác tại các đơn vị nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến công tác nghiên cứu, thực hiện các văn bản Luật cập nhật kịp thời kiến thức pháp luật. Đảm bảo cho CBCC nắm và hiểu rõ các quy định của pháp luật phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ hải quan trong việc vận dụng pháp luật giải quyết công việc hàng ngày nhằm hạn chế những sai sót trong thực thi công vụ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCC trong chấp hành và tôn trọng pháp luật, thực thi tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Tài chính, UBND thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan, ngày 24 tháng 8 năm 2016, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch số 2259/KH-HQĐNg về triển khai thực hiện ngày pháp luật Việt Nam năm 2016 tại Cục.

Kế hoạch nêu rõ các nội dung tuyên truyền gồm:

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin về pháp luật hải quan cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức kênh tiếp nhận ý kiến phản hồi từ người dân, doanh nghiệp về các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục các hạn chế còn tồn tại; công khai thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm, biểu hiện tiêu cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức và biện pháp xử lý. Đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền các Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa XIII năm 2016.

- Đẩy mạnh kiến nghị, đề xuất cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết; tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền Ngày Pháp luật tại trụ sở đơn vị.

- Trong thời gian tiến hành các Ngày Pháp luật năm 2016, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, đối thoại chính sách bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của các cơ chế chính sách hải quan, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với hoạt động của Ngành.

- Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt là những người trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính về hải quan cho người khai hải quan, người nộp thuế; qua đó phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, sách nhiễu.

- Tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, trong hoạt động của tổ chức lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật các hoạt động liên quan như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh, Năm văn hóa, văn minh đô thị…

- Tăng cường công tác thanh tra công vụ nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời sai sót trong qúa trình thực thi pháp luật tại đơn vị.

- Hình thức tuyên truyền: tại buổi giao ban đơn vị, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tập huấn tại Cục, công khai văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, trang thông tin điện tử của Cục, trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài địa phương…). Tăng cường số tin, bài về các hoạt dộng phổ biến, tuyên truyền pháp luật và các hoạt động có liên quan như: Luật Hải quan năm 2014, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, dự án VNACCS/VCIS, cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, v.v…./.BÌNH LUẬN:Các tin khác

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG NĂM 2020
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Hải quan Đà Nẵng cùng Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính khối Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Hải quan Đà Nẵng - vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020
Hải quan Đà Nẵng: Thành tích xuất sắc trong chặng đường 10 năm cải cách
Hải quan Đà Nẵng: Nhiều kênh hỗ trợ doanh nghiệp thời dịch Covid-19
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Hải quan sân bay Đà Nẵng: Tập huấn nâng cao kỹ năng kiểm tra xuất xứ hàng hóa
Tập huấn giới thiệu Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cho công chức Hải quan Đà Nẵng và doanh nghiệp
Hải quan Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS
Hải quan Đà Nẵng tổ chức tập huấn Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan
Thông báo Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp Cục và Chi cục
Ngành Hải quan tập huấn triển khai Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan
Hải quan Đà Nẵng làm việc với Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh
12345678910...

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Trần Văn Anh, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn