Loading ...
Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020
14 Tháng Giêng 2021 - Sơn Nguyễn
Lượt xem: 1.343     Phản hồi:    

Sáng 14/01/2021, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố tổ chức tổng kết Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cá cơ quan TP Đà Nẵng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 14/01/2021, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố tổ chức tổng kết Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cá cơ quan TP Đà Nẵng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cá cơ quan TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo

Trong năm 2020, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhất là việc tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan... góp phần tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất trên địa bàn góp phần vào sự phát triển chung và phục hồi kinh tế của thành phố sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ cũng đạt được nhiều kết quả: Đảng ủy Cục đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong năm 2020; tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe thời sự; triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Cục, của Thành uỷ, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trong công tác tuyên truyền, nắm thông tin và định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, đơn vị; lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05-CT/TU, gắn với đạo đức, văn hóa công vụ ngành hải quan; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt Đảng bộ, sinh hoạt chi ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; thực hiện nghiêm túc dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020, đảng bộ có 04/19 chi bộ trực thuộc được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 42 đảng viên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Bên cạnh đó, năm 2020, Công đoàn Cục được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đoàn thanh niên xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả Đảng bộ Cục Hải quan đạt được trong năm 2020 và đề nghị Đảng bộ tập trung vào một số nhiệm vụ như:

- Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng và ban hành ngay kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ trọng tâm do Ủy ban nhân dân thành phố và ngành giao trong năm 2021 gắn với chủ đề của thành phố “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đảm bảo chất lượng, khả thi, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị;

- Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời quản lý, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Nội dung này, yêu cầu Đảng ủy Cục tăng cường chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện trong thực hiện nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, đặc biệt, đối với những tài liệu phản động, … góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương và Thành ủy về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đề nghị quan tâm việc phát hiện, xây dựng ít nhất 01 điển hình (tập thể/cá nhân) tiêu biểu qua 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII);

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc cấp ủy, quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể; Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận 18-KL/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng sau buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng Hướng dẫn số 12-HD của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 07 của Ban Tổ chức Thành ủy; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định và hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý và đề nghị cấp có thẩm quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị khi thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Quan tâm công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư. Với đặc thù nhiệm vụ chuyên môn ngành hải quan, đề nghị Đảng ủy tăng cường hơn nữa công tác quản lý đảng viên trong việc tham gia mạng xã hội, đảng viên đi công tác nước ngoài, đảng viên có quan hệ, làm việc với cá nhân và tổ chức nước ngoài; chú trọng việc quản lý, theo dõi, xử lý nghiêm (nếu có) cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc sử dụng mạng xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2021, trong đó, tập trung kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy trực thuộc, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý tổ chức đảng, đảng viên sai phạm; giải quyết dứt điểm đơn, thư, khiếu nại, tố cáo;

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của các Đảng ủy đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị và nơi làm việc, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy những kết quả đã dạt được của năm 2020, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên.

Hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích trong năm 2020.


Sơn Nguyễn

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn