Loading ...
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
979/2020/UBTVQH14 27/07/2020 Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường
5845/BTC-TCHQ 22/05/2019 Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình SXXK
7465/TCHQ-TXNK. 19/12/2018 Xử lý thuế TTĐB hàng tái nhập
6042./TCHQ-TXNK 15/10/2018 Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa NK
7037/ TCHQ-TXNK 30/10/2017 Thuế TTĐB nước trái cây lên men
100/2016/ND-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
184/2015/TT-BTC 17/11/2015 TT Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (kèm PL)
195/2015/TT-BTC 24/11/2015 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Quyết định công bố TTHC mới/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
180/BHQ-ĐT 16/10/2013 Giao lưu trực tuyến về những điểm mới Luật hải quan sửa đổi.
8356/BTC-TCHQ 28/06/2013 Hướng dẫn xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật quản lý thuế
4683/BTC 15/04/2013 Thuế TTĐB đối với ô tô điện không tham gia giao thông
24/2012/TT-BCT 17/09/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
24/2012/TT-BCT 17/09/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
24/2012/TT-BCT 17/09/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
05/2012/TT-BTC 05/01/2012 <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Times New Roman">H/dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2001/NĐ-CP ngày 08/12/2001 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
05/2012/TT-BTC 05/01/2012 <p><span style="background-color: #ffffff"><span><span style="font-size: small"><span style="font-family: Times New Roman">Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt<br /> </span></span></span></span>&#160;</p>
4325/BTC-CST ngày 04/4/2011 04/04/2011 Thuế TTĐB đối với sợi thuốc lá<br /> </font></strong>&#160;</p>
64/2009/TT-BTC 27/03/2009 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
26/2009/NĐ-CP 13/06/2009 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt


Tổng số: 22  văn bản Trang : / 2 trang
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn