Loading ...
Hải quan điện tử

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 13547/TXNK-DTQLT 26/12/2019 Tạm dừng dịch vụ nộp thuế điện tử 24/7 Tổng cục Hải quan
2 7067/TCHQ-TXNK 03/12/2018 Bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 Tổng cục Hải quan
3 43/2017/QĐ-TTg 15/11/2017 Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qu Cơ chế một cửa quốc gia Thủ tướng Chính Phủ
4 33/2016/QĐ-TTg 19/08/2016 Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử Thủ tướng Chính Phủ
5 7900/TCHQ-GSQL 16/08/2016 Chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát hàng hóa vận chuyển, chịu sự giám sát Tổng cục Hải quan
6 12987/BTC-TCHQ 18/09/2015 Khai báo hải quan đối với đối tượng là cá nhân hoặc tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Bộ Tài Chính
7 6367/TCHQ-GSQL 10/07/2015 Xác nhận bản kê chi tiết số tổng thành máy, thân máy, tổng thành khung Tổng cục Hải quan
8 1966/QĐ-TCHQ 10/07/2015 VIệc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tổng cục Hải quan
9 1966/QĐ-TCHQ 10/07/2015 VIệc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tổng cục Hải quan
10 6290/TCHQ-GSQL 09/07/2015 Vướng mắc Thông tư 42/2015/TT-BTC Tổng cục Hải quan
11 6290/TCHQ-GSQL 09/07/2015 Vướng mắc Thông tư 12/2015/TT-BTC Tổng cục Hải quan
12 7892/BTC-TCHQ 15/06/2015 Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC Bộ Tài Chính
13 322/CNTT-TTQLVH 24/04/2015 Hướng dẫn khai báo thông tin trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia Tổng cục Hải quan
14 1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Quyết định công bố TTHC mới/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
15 1767/BTC-TCHQ 11/02/2014 Tăng cường quản lý chống vi phạm lợi dụng hải quan điện tử Bộ Tài Chính
16 7618/TCHQ-VNACCS 11/12/2013 Triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
17 16239/BTC-TCHQ 22/11/2013 Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ Tổng cục Hải quan
18 6853/TCHQ-VNACCS 15/11/2013 Hướng dẫn quy trình hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
19 15603/BTC-TCHQ 13/11/2013 Khai báo "cửa khẩu xuất hàng" tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK đối với hàng hoá đưa vào kho CFS sau đó xuất khẩu Bộ Tài Chính
20 170/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Chính Phủ


Tổng số: 75  văn bản Trang : / 4 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn