Loading ...
Hiện đại hóa hải quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 470/QĐ-HQĐNg 29/06/2021 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Hải quan Tp Đà Nẵng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Khác
2 390/QĐ-HQĐNg 14/06/2021 Quyết định v/v ban hành Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hải quan Tp Đà Nẵng Khác
3 3191/QĐ-TCHQ 17/11/2020 Ban hành Kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam g.đ 2021-2025 Tổng cục Hải quan
4 1608/QĐ-TCHQ 16/08/2020 Ban hành Đề án đánh giá, tổng kết Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 và xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030 Tổng cục Hải quan
5 7330/TCHQ-TXNK 25/11/2019 Triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu Tổng cục Hải quan
6 296/QĐ-BTC 27/02/2019 Đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi bổ, sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế đọ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Bộ Tài Chính
7 296/QĐ-BTC 27/02/2019 Đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi bổ, sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế đọ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Bộ Tài Chính
8 333/QD-TCHQ 17/02/2017 Kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa hải quan của Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 Tổng cục Hải quan
9 1429/CNTT-SW 29/12/2016 Tạm ngưng thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục cấp só tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của Bộ Y tế Tổng cục Hải quan
10 8887/TCHQ-TCCB 16/09/2016 Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016 Tổng cục Hải quan
11 49/CCHĐH-TH 23/06/2015 Hướng dẫn thực hiện Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan Tổng cục Hải quan
12 5333/TCHQ-GSQL 10/06/2015 Vướng mắc thực hiện Thông tư 42/2015/TT-BTC Tổng cục Hải quan
13 756/TB-HQCĐN 28/05/2015 Thông báo triển khai áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan Khác
14 15283/TCHQ-GSQL 25/12/2014 Hướng dẫn khai báo và kiểm tra giấy phép theo cơ chế một cửa quốc gia Tổng cục Hải quan
15 7618/TCHQ-VNACCS 11/12/2013 Triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
16 175/20013/TT-BTC 29/11/2013 Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan Bộ Tài Chính
17 6853/TCHQ-VNACCS 15/11/2013 Hướng dẫn quy trình hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
18 180/BHQ-ĐT 16/10/2013 Giao lưu trực tuyến về những điểm mới Luật hải quan sửa đổi. Khác
19 133/2013/TT-BTC 24/09/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện Bộ Tài Chính
20 133/2013/TT-BTC 24/09/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo TT số 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực QLNN về HQ đối với DN đủ điều kiện Bộ Tài Chính


Tổng số: 58  văn bản Trang : / 3 trang

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn