HQ Sân bay Đà Nẵng tập huấn triển khai Nghị định số 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Kinh doanh hàng miễn thuế

Ngày 06/10/2020, tại hội trường Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục) đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo và công chức các Đội nghiệp vụ thuộc Chi cục, Lãnh đạo và nhân viên các công ty có hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn Sân bay quốc tế Đà Nẵng.


Ảnh: Ông Nguyễn Mạnh Tâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục HQCK Sân bay quốc tế Đà Nẵng chủ trì hội nghị

Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 của Chính phủ quy có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020, thay thế Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016. Theo đó, nhiều quy định mới đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế; đảm bảo rõ ràng, cụ thể, minh bạch trong quy định và thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh miễn thuế, cụ thể:

- Chính sách thuế đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, quản lý thuế có liên quan tại Điều 4 Nghị định; Quy định lại 2 luồng hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế tại khoản 1 Điều 6 Nghị định;

- Việc tiêu hủy hàng hóa doanh nghiệp phải có văn bản thông báo cụ thể về kế hoạch tiêu hủy cho Chi cục Hải quan và không quy định việc hủy bỏ phải thực hiện trước khi hết thời hạn tạm nhập, tái xuất của tờ khai tại khoản 6 Điều 6 Nghị định;

- Quy định lại đồng tiền dùng trong giao dịch bán hàng miễn thuế tại Điều 7 Nghị định;

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục tạm nhập, tạm xuất mà thực hiện thông báo danh sách hàng hóa theo mẫu số 10/DSHH tại khoản 2 Điều 9 và đối với trường hợp đưa trở lại nội địa, doanh nghiệp chỉ thông báo cho Chi cục Hải quan danh sách hàng hóa cũng theo mẫu số 10/DSHH quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định;

- Bổ sung thêm quy định về thủ tục  hải quan, giám sát hải quan tại Điều 12; Điều 19 quy định thủ tục bán hàng miễn thuế trực tuyến; Điều 20 quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã bán cho khách xuất cảnh nhưng giao ở nước ngoài theo yêu cầu của khác;

- Khi bán hàng cho khách chờ xuất cảnh tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa, doanh nghiệp được xuất hàng hóa cho khách từ cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp thuộc quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi người mua hàng xuất cảnh theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định;

- Doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại nhiều địa điểm khác nhau chịu sự quản lý của các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác nhau thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và thực hiện báo cáo quyết toán năm 2020 theo quy định tại Điều 22 Nghị định 167/2016/NĐ-CP quy định tại khoản 1 Điều 29; Địa điểm nộp báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại khoản 2 Điều 24 Nghị định.

Ngoài ra, Nghị định còn bỏ một số quy định tại Nghị định 167/2016/NĐ-CP như quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định vì đã quy định tại Điều 21 Nghị định 100/2020/NĐ-CP; bỏ khoản 7 Điều 6 cho phù hợp với khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2020/NĐ-CP; bỏ quy định kiểm tra đối với báo cáo quyết toán của từng cửa hàng miễn thuế tại khoản 5 Điều 24 Nghị định.