Loading ...

Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

24 Tháng Chín 2016 - Vân Thanh
Lượt xem: 7.536     Phản hồi: 0

              Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 17-8-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 16, 17-KH/ĐUK ngày 07/9/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Đà Nẵng về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Ngày 22/9/2016, Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cho toàn thể đảng viên và CBCC của Cục.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Nguyễn Tiến Thọ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng cùng các Đ/c trong BCH Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cục và trên 200 Đảng viên và CBCC của Cục.

Đ/c Nguyễn Hương Phó Bí thư thường trực Đảng bộ thay mặt Ban Thường vụ quán triệt đã nhấn mạnh: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, của từng đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ công chức, đảng viên, nhân viên hợp đồng, đoàn viên, hội viên.

Để thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì Đảng bộ đến các Chi bộ phải đưa vào chương trình, kế hoạch hành động, là nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Các cấp ủy, các đoàn thể, các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “học đi đôi với làm theo” và chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo.

Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khắc phục những hạn chế, tránh hình thức, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, các đơn vị trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng tập trung vào các nội dung chính sau đây:

 Thứ nhất: tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; nghiên cứu, học tập một số chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tập trung một số nội dung:

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về sức mạnh nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, công chức, viên chức và người lao động; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức…

+ Đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

+ Phong cách Hồ Chí Minh trong công việc, trong cuộc sống, trong quan hệ với nhân dân: gần dân, sâu sát với dân, trọng dân, giản dị, nghiêm khắc với bản thân; phong cách “nói đi đôi với làm”, phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...

Thứ hai: Xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

 Mỗi đảng viên, cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với chi bộ, đơn vị nơi công tác.

Thứ 3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị

Đảng ủy, chi ủy các chi bộ, các đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ trương thực hiện thành phố “5 không, 3 có”, thành phố “4 an”… Tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể và của từng cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Thứ 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Website của Cục Hải quan TP Đà Nẵng, trong sinh hoạt chi bộ, chính quyền và đoàn thể; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng các chương trình tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo.

- Trong công tác tuyên truyền, bên cạnh việc phát hiện, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, cần chú trọng phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Thứ 5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục, các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch của Ban Bí thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và của Đảng ủy Khối gắn với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng của các chi bộ, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

Trong công tác kiểm tra, giám sát cần chú trọng đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thứ 6. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Cục Hải quan TP Đà Nẵng là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách, tác phong làm việc; xây dựng hình ảnh cán bộ công chức Hải quan “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”.

Yêu cầu Các cấp ủy cần có hình thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xác định nội dung quán triệt phù hợp nhằm giúp cho cán bộ công chức, đảng viên, nhân viên hợp đồng nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW để thực hiện./.BÌNH LUẬN:Các tin khác

Đảng bộ Hải quan Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021
Đảng bộ Cục Hải quan: 01 tập thể và 01 cá nhân là gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020
Đảng bộ Hải quan Đà Nẵng: Nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ chính trị
ĐẢNG BỘ HẢI QUAN ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ ĐỢT 1 NĂM 2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp
ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019
Đảng bộ Hải quan Đà Nẵng tổ chức nghe thời sự đợt 2 năm 2019
Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng tổ chức nói chuyện chuyên đề về văn hóa công vụ
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)
Đảng bộ Cục Hải quan TP Đà Nẵng tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ
Đại diện Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng đạt giải nhì cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi
Thí sinh của Đảng bộ Cục Hải quan đã xuất sắc vượt qua Vòng sơ khảo Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018 - Bảng thi Khối Sở, Ngành
Đảng bộ Hải quan Đà Nẵng tổ chức nghe thời sự đợt 1 năm 2018
Toàn văn bài phát biểu Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
1234

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn