Loading ...

Thông báo kết quả hủy Biên lai

25 Tháng Hai 2020 - Sưu tầm
Lượt xem: 298     Phản hồi: 0

 

Thông báo kết quả hủy Biên lai


Ban hành tại Quyết định 272/QĐ-BTC ngày 14/02/2012

​​

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo kết quả huỷ Biên lai, Biên lai huỷ cho Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan.

- Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận Thông báo kết quả huỷ Biên lai để quản lý và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Tổng cục hải quan.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện và thư điện tử.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo kết quả huỷ Biên lai: 01 bản chính (Theo mẫu 04 ban hành kèm Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn gửi Thông báo kết quả huỷ Biên lai đến Cục hải quan tỉnh, thành phố chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày thực hiện huỷ Biên lai.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

7. Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo số Biên lai bị huỷ.

8. Phí, lệ phí: không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 4 - Thông báo kết quả huỷ Biên lai.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Doanh nghiệp chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế đang hoạt động kinh doanh.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Các văn bản hướng dẫn kèm theo.

- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008;

- Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Thông tư 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn