Loading ...
DANH MỤC
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2015

22 Tháng Hai 2016 - HQĐN
Lượt xem: 1.846     Phản hồi: 0

 Ngày 30/5/2008, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan đã ban hành quyết định số 1270/QĐ- TCHQ v/v phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2020. Cụ thể:

Phụ lục 1. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý rủi ro:

Hoạt động

Nội dung hoạt động

Thời gian

thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Quyết định 103/2009/QĐ-CP của Chính phủ và  triển khai cho giai đoạn tiếp theo.

2011 

và các năm tiếp theo

Trung tâm DL&CNTT và Phòng GSQL

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

2

Triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin hàng hoá (e-manifest)

2012 - 2015 

Trung tâm DL&CNTT và Phòng GSQL

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

3

Triển khai hệ thống thanh toán thuế bằng phương thức điện tử với các ngân hàng thương mại (e-payment)

2011 - 2015 

Trung tâm DL&CNTT và Phòng TXNK

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

4

Triển khai hệ thống cơ chế một cửa hải quan quốc gia để trao đổi thông tin cấp phép với các Bộ, ngành liên quan (e-permits)

2012 - 2015

Trung tâm DL&CNTT và Phòng GSQL

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

5

Tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ thông quan hàng hoá XK/NK/QC (e- clearance)

2012 - 2015

Trung tâm DL&CNTT và Phòng GSQL

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

6

Triển khai hệ thống xử lý thông tin xuất xứ hàng hoá (e-C/O)

2012 - 2015

 

Trung tâm DL&CNTT và Phòng GSQL

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

7

Áp dụng rộng rãi kỹ thuật quản lý rủi ro cả trước, trong và sau thông quan. Xây dựng và áp dụng hồ sơ rủi ro, hồ sơ đánh giá doanh nghiệp, lập danh sách phân loại doanh nghiệp tuân thủ

2011 

và các năm tiếp theo

Phòng QLRR

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

8

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thu thập thông tin và quản lý rủi ro đáp ứng các yêu cầu trong làm thủ tục hải quan, xây dựng và nâng cấp các phần mềm ứng dụng

2011 - 2015

Trung tâm DL-CNTT, Phòng QLRR

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

9

Áp dụng chế độ ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp có độ tuân thủ cao.

2011 - 2012

và các năm tiếp theo

Chi cục KTSTQ

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

10

Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế.

2011

  và các năm tiếp theo

Phòng GSQL, Các Chi cục Hải quan

Các đơn vị liên quan

11

Phát triển hoạt động của đại lý thủ tục hải quan

2011 - 2012

  và các năm tiếp theo

Trung tâm DL&CNTT và Phòng GSQL

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

12

Thành lập và đưa vào sử dụng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung  tại KCN Hòa Khánh, khu vực Cảng Tiên Sa

2011 -2012

  và các năm tiếp theo

Phòng TVQT và Văn phòng Cục

Các đơn vị liên quan

13

Đầu tư và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

2011

  và các năm tiếp theo

Các Chi cục Hải quan và 2 Đội kiểm soát

Các đơn vị liên quan

14

Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Tuyên ngôn phục vụ khách hàng

2011

  và các năm tiếp theo

Văn phòng Cục

Các đơn vị liên quan

 

Phụ lục 2. Công tác quản lý thuế

Hoạt động

Nội dung hoạt động

Thời gian

thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Triển khai chương trình kết nối để hiện đại hoá thu nộp các khoản thu đối với hàng hoá XNK giữa Hải quan - Kho bạc - Ngân hàng.

2011-2012

và các năm tiếp theo

Trung tâm DL&CNTT và Phòng TXNK

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

2

Triển khai đồng bộ các khâu kiểm tra thu thuế XNK, đốc thu, xử lý nợ đọng, không để phát sinh nợ xấu, thực hiện thu đúng, thu đủ nộp vào Ngân sách nhà nước

2011

và các năm tiếp theo

Phòng TXNK và các Chi cục

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

3

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, trị giá tính thuế, danh mục biểu thuế, phân loại hàng hóa, xác định mức thuế

2011 -2015

Phòng TXNK, Phòng QLRR, Trung tâm DL&CNTT và các Chi cục

Các đơn vị liên quan

4

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật thuế hải quan, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Liên tục

Văn Phòng Cục, Phòng TXNK, các Chi cục

Các đơn vị liên quan

5

Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng; áp dụng quyết liệt, linh hoạt các biện pháp cưỡng chế; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để thu thập xử lý thông tin nhằm thu hồi nợ đọng thuế cho ngân sách

2011

và các năm tiếp theo

Phòng TXNK, các Chi cục, Đội KSHQ

Các đơn vị liên quan

6

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức thực hiện tốt các chương trình ứng dụng,  triển khai các dự án trao đổi thông tin.

2011 - 2015

 

Phòng TXNK, Trung tâm DL&CNTT, các Chi cục

Các đơn vị liên quan

 

Phụ lục 3. Công tác kiểm soát ma tuý; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại

Hoạt động

Nội dung hoạt động

Thời gian

thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành sưu tra trên tất cả các địa bàn, đặc biệt là địa bàn cảng biển và cảng hàng không.

2011

và các năm tiếp theo

2 Đội Kiểm soát

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

2

Tăng cường nguồn nhân lực cho các đơn vị làm công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan phục vụ cho công tác kiểm soát chống buôn lậu, kiểm soát ma tuý.

2011-2012

 và các năm tiếp theo

Phòng TCCB

2 Đội kiểm soát, Phòng QLRR, các Chi cục và đơn vị liên quan

3

Tiến hành thu thập thông tin doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên địa bàn; lập danh sách phân loại doanh nghiệp tuân thủ.

2011-2012 

và các năm tiếp theo

2 Đội kiểm soát và Phòng QLRR

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

4

Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ hải quan (sở hữu trí tuệ, phòng chống ma tuý, thông tin tình báo…); áp dụng quản lý rủi ro trong thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan dựa trên nền tảng CNTT hiện đại.

2012 - 2015

2 Đội kiểm soát và Phòng QLRR, Phòng CBL&XLVP

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

5

Thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan; tổ chức phối hợp với các chủ sở hữu quyền trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ pháp lý…

2011

và các năm tiếp theo

Phòng CBL&XLVP và 2 Đội kiểm soát

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

6

Tăng cường năng lực phòng, chống ma tuý

2011

  và các năm tiếp theo

Đội kiểm soát phòng chống ma tuý

Các Chi cục và các đơn vị liên quan

 

Phụ lục 4. Kiểm tra sau thông quan; thanh tra thuế

Hoạt động

Nội dung hoạt động

Thời gian

thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Xây dựng quyết tâm chuyển căn bản từ kiểm tra trong thông quan sang kiểm tra sau thông quan. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và doanh nghiệp XNK về hoạt động kiểm tra sau thông quan.

2011-2012

và các năm tiếp theo

Chi cục KTSTQ, Văn Phòng Cục.

Các Chi cục và đơn vị liên quan

2

Hình thành cơ sở dữ liệu để phân loại được mức độ rủi ro của các doanh nghiệp có hoạt động XNK thường xuyên, doanh nghiệp có kim ngạch XNK trung bình trở lên.

2011-2015

Chi cục KTSTQ

Các Chi cục và đơn vị liên quan

3

Tăng cường biên chế cho lực lượng kiểm tra sau thông quan

2011-2012

và các năm tiếp theo

Phòng TCCB và Chi cục KTSTQ

Các Chi cục và đơn vị liên quan

4

Đẩy mạnh công tác đào tạo cho lực lượng kiểm tra sau thông quan để từng bước đưa lực lượng kiểm tra sau thông quan lên chuyên nghiệp, chuyên sâu.

2011-2015 

Phòng TCCB và Chi cục KTSTQ

Các Chi cục và đơn vị liên quan

5

Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan và thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp.

2011-2015

Chi cục KTSTQ

Các Chi cục và đơn vị liên quan

6

Tăng cường trang thiết bị hiện đại, kinh phí đảm bảo để hoạt động kiểm tra sau thông quan đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ này.

2011-2015

Phòng TV-QT và Chi cục KTSTQ

Các Chi cục và đơn vị liên quan

7

Triển khai chương trình doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt.

2012-2015

Chi cục KTSTQ

Các Chi cục và đơn vị liên quan

8

Nghiên cứu đề xuất chế độ đãi ngộ, tiêu chuẩn, khuyến khích cán bộ công chức thuộc lực lượng KTSTQ phục vụ lâu dài

2011-2012

Phòng TV-QT và Chi cục KTSTQ

Các Chi cục và đơn vị liên quan

 

Phụ lục 5. Đánh giá chỉ số hoạt động

Hoạt động

Nội dung hoạt động

Thời gian

thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức thực hiện thống kê số liệu, tính toán chỉ số, phân tích các yếu tố tác động đến chỉ số đánh giá hoạt động sau khi được Tổng cục hướng dẫn, tập huấn

2012-2015

 

Văn Phòng Cục

Các Chi cục và đơn vị liên quan

2

Báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động trên cơ sở các chỉ số được đo lường

2012-2015

 

Văn Phòng Cục

Các Chi cục và đơn vị liên quan

3

Kiến nghị, đề xuất những bất cập liên quan đến cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ

2012-2015

 

Phòng GSQL, Văn Phòng Cục

Các Chi cục và đơn vị liên quan

 

Phụ lục 6. Tổ chức bộ máy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hoạt động

Nội dung hoạt động

Thời gian

thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Triển khai các công việc để sắp xếp, đổi  tên Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng KVI thành Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công và Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng KVII thành Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng.

2011

 

Phòng TCCB

Các đơn vị liên quan

2

Phân công công việc cán bộ, công chức của từng đơn vị đáp ứng đúng yêu cầu của chức danh công việc theo quy định.

2011-2012

 và các năm tiếp theo

Phòng TCCB

Các đơn vị liên quan

3

Triển khai thực hiện các bảng mô tả chức danh công việc trong sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, công chức.

2012 - 2015

 

Phòng TCCB

Các đơn vị liên quan

4

Rà soát, đánh giá đội ngũ CBCC theo yêu cầu chức danh công việc.

2014-2015

Phòng TCCB

Các đơn vị liên quan

5

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tăng cường liêm chính cho lực lượng Hải quan do TCHQ ban hành.

2012-2015

Phòng TCCB

Các đơn vị liên quan

6

Kiện toàn lại Ban CCHĐH của Cục Hải quan TP Đà Nẵng để đảm bảo công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện.

2011-2015

Phòng TCCB

Các đơn vị liên quan

 

Phụ lục 7. Về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin

Hoạt động

Nội dung hoạt động

Thời gian

thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

dự kiến

1

Nâng cấp hệ thống nghiệp vụ hải quan tích hợp và các hệ thống khác có liên quan theo mô hình xử lý tập trung cấp Cục.

2012-2015

TTDL&CNTT

Các đơn vị liên quan

 

2

Triển khai hệ thống CNTT hải quan gồm: e-manifest, e-clearance, e-payment, e-permits, e-C/O và các ứng dụng khác phục vụ việc quản lý và thống kê về hải quan.

2012-2015

TTDL&CNTT

Các đơn vị liên quan

 

3

Xây dựng và phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu cơ bản hỗ trợ cho hệ thống CNTT hải quan gồm: cơ sở dữ liệu thông tin tình báo và quản lý tuân thủ; cơ sở dữ liệu trị giá hải quan; quản lý thuế; phân loại hàng hoá…

2011-2015

TTDL&CNTT

Các đơn vị liên quan

 

4

Xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu về hàng hóa xuất nhập khẩu, cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro.

2011-2015

TTDL&CNTT

Các đơn vị liên quan

 

5

Tập trung tối đa vào việc tin học hóa quy trình thủ tục hải quan; ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực quản lý chỉ đạo điều hành: kế toán, quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng, lưu trữ,….

2011-2015

TTDL&CNTT

Các đơn vị liên quan

 

6

Triển khai kết nối thông tin dữ liệu với các ngành, các cơ quan liên quan như: Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, các hãng đại lý vận tải… theo các đề án của Tổng cục Hải quan triển khai.

2011-2015

TTDL&CNTT

Các đơn vị liên quan

 

7

Duy trì, nâng cấp đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh an toàn mạng; hoàn thiện cơ chế vận hành bảo trì bảo dưỡng cho toàn bộ hệ thống.

Liên tục

TTDL&CNTT

Các đơn vị liên quan

 

8

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT hải quan.

2011-2015

Phòng TCCB và TTDL&CNTT

Các đơn vị liên quan

 

 

Phụ lục 8. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật

Hoạt động

Nội dung hoạt động

Thời gian

thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

dự kiến

1

Tiếp tục thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan để xây dựng trụ sở làm việc của Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

2011-2015

Phòng TVQT

Các đơn vị liên quan

 

2

Báo cáo nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc của các Chi cục, trọng tâm là các Chi cục Hải quan cửa khẩu.

2012-2013

Phòng TVQT

Các đơn vị liên quan

 

3

Đưa vào hoạt động 01 địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung tại KCN Hoà Khánh; đồng thời tiếp tục báo cáo Tổng cục Hải quan và UBND TP Đà Nẵng sớm chỉ đạo triển khai địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung tại khu vực cảng Tiên Sa.

2011-2012

Phòng TVQT

Các đơn vị liên quan

 

4

Tiếp tục triển khai kế hoạch hiện đại hoá trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác được Tổng cục Hải quan phê duyệt: lắp đặt máy soi container, máy soi hàng hoá, hệ thống camera giám sát và các trang thiết bị kỹ thuật khác.

2011-2015

Phòng TVQT

Các đơn vị liên quan

 

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Quách Đăng Hòa, Cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn