Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Ngày 11/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Nghị định). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2021.

Nghị định gồm 21 khoản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (Điều 1), 03 khoản quy định về chuyển tiếp (Điều 2), đồng thời bãi bỏ một số văn bản và nội dung không phù hợp. Trong số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định có những nội dung thay đổi cơ bản so với quy định hiện hành tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, đã giải quyết được các vướng mắc phát sinh thời gian qua, đảm bảo minh bạch, tạo thuận lợi trong thực hiện như:

- Bổ sung quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu tại chỗ (trừ hàng hoá nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan) áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định hiện hành; hàng hóa nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (nếu đáp ứng các điều kiện để hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt) hoặc thuế suất thuế nhập khẩu thông thường (nếu không đáp ứng các điều kiện để hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi/thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt).

- Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu khi người nộp thuế có thuê gia công lại (theo các trường hợp cụ thể được quy định tại Nghị định); được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, sản phẩm sản xuất, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định của pháp luật về hải quan.

- Bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) là khu phi thuế quan (Điều 28a). Theo đó, DNCX phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định thì mới được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan (bao gồm cả DNCX đang trong quá trình hoạt động, đã được cơ quan hải quan xác nhận về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành cũng phải hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại Nghị định trong thời hạn tối đa không quá 01 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành).

- Bổ sung quy định về thông báo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu (Điều 31a). Theo đó, chủ dự án phải thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế cho đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy hoặc hết thời hạn được miễn thuế 05 năm (đối với trường hợp được miễn thuế trong thời hạn 05 năm). Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế thực hiện kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế tại trụ sở của chủ dự án theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Việc kiểm tra được thực hiện theo trình tự, thủ tục về kiểm tra sau thông quan.

Trên đây là những thông tin tổng quát về nội dung Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn đọc xem toàn văn Nghị định tại đây.