Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại


Công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu (Ảnh: Sơn Nguyễn)

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại bằng bản giấy do phải đi lại giữa hải quan và doanh nghiệp. Trong thời gian cơ quan hải quan đang xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử, thì các Chi cục Hải quan sẽ sử dụng hòm thư điện tử ngành hải quan (tên miền @customs.gov.vn) để tiếp nhận thông báo hợp đồng/ phụ lục hợp đồng gia công lại bằng giấy theo mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tại Cục Hải quan Đà Nẵng, hòm thư điện tử tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại của các Chi cục Hải quan quản lý như sau:

Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu

hqhklcdanang@customs.gov.vn

Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư-Gia công

hqdtgcdanang@customs.gov.vn

Chi cục HQ CK Sân bay quốc tế Đà Nẵng

hqsbqtdanang@customs.gov.vn

Hòm thư điện tử chính thức tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại kể từ ngày 02/5/2021. Các doanh nghiệp có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý thông tin địa chỉ thư điện tử được sử dụng để thực hiện thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại, cũng như nhận phản hồi số tiếp nhận của cơ quan hải quan. Trường hợp tổ chức, cá nhân có sự thay đổi về địa chỉ thư điện tử thì thông báo lại bằng văn bản cho Chi cục Hải quan quản lý biết.

Nếu doanh nghiệp gửi thông báo ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ thì doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo Chi cục Hải quan quản lý sẽ phản hồi số tiếp nhận thông báo hợp đồng gia công lại cho doanh nghiệp

Số tiếp nhận hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại có cấu trúc như sau:

+ Đối với hợp đồng gia công lại, gồm: mã Chi cục Hải quan quản lý/HDGCL/năm tiếp nhận hợp đồng gia công lại - số thứ tự tiếp nhận hợp đồng gia công lại là số tăng dần theo năm dương lịch.

Ví dụ: Chi cục Hải quan quản lý hang Đầu tư – Gia công thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng khi tiếp nhận hợp đồng gia công lại số đầu tiên của Công ty A trong năm 2021 thì khi cấp số tiếp nhận ghi là: 34CC/HDGCL/2021-01

+ Đối với phụ lục của hợp đồng gia công lại, gồm: mã Chi cục Hải quan quản lý/HDGCL/năm tiếp nhận thông báo hợp đồng gia công lại - số thứ tự tiếp nhận hợp đồng gia công lại là số tăng dần theo năm dương lịch/PL số thứ tự của phụ lục mà cơ quan hải quan tiếp nhận.

Ví dụ: Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh – Liên Chiểu thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng khi tiếp nhận thông báo phụ lục đầu tiên của hợp đồng gia công lại của Công ty A trong năm 2021 thì khi cấp số tiếp nhận ghi là: 34NG/HDGCL/2021-01/PL01.