Thông báo: về việc tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản