Nội dung chi tiết câu hỏi và Giải đáp
THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI

Người gửi: I-Ching Tseng
Email người gửi: billy10hp@gmail.com

CÂU HỎI TƯ VẤN

Lĩnh vực : Khác ...
Tiêu đề góp ý: individual
Ngày gửi: 16/03/2020
Nội dung hỏi: Dear DAD customs, This Friday, I will arrive from LGW (london) via Doha to DAD (qatar airway) and transit in DAD to TPE (starlet airway) (Taiwan,). I have a assistance animal, an autism alarm medical cat to be with me. I would like to know 1. is there any regulation for service/ assistance animal transit in DAD? 2. To transit through 3rd country, Taiwan CDC require the service animal to have, could you kindly confirm where I can receive it ? The relevant certificate issued by the authority of animal quarantine, custom, airport shall be provided. The certificate shall attest that the dog/cat never leaves the airportor harbor, and never contacts other animals. Sincerely, IChing -- IChing Tseng MD PhD Student Wellcome Sanger Institute & University of Cambridge
TRẢ LỜI TƯ VẤN

Người trả lời: sonnq@customs.gov.vn
Ngày trả lời: 18/03/2020
Nội dung trả lời:

Dear Mr/Mrs I-Ching Tseng

We would like to answer your question as follows:

Pursuant to Article 10 of Circular No. 25/2016/TT-BNNPTNT dated June 30, 2016, prescribing regulations on quarantine of terrestrial animals and animal products of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Socialist Republic of Viet Nam:

Article 10. Quarantine of the importation for companion Animals and animal products.

1. Goods owners shall register for import quarantine directly at the border animal quarantine agencies when bringing along animals and animal products with the following quantities and volumes:

a) Animals: No more than 02 animals for the purpose of rearing, making family activities, or bringing along for traveling, working, transiting and not on the List of animals banned from export and import according to regulations;

2. The quarantine of animals and animal products specified in Clause 1 of this Article is carried out as follows:

a) For animals: Check the quarantine certificate of the exporting country; clinical examination of animals; vaccination against animals not yet prevented from dangerous infectious diseases; sampling for animals suspected of dangerous infectious diseases”.

This Circular applies to organizations and individuals involved in production, business and transportation activities out of the provincial areas; export, import, temporary import for re-export, temporary export for re-import, transfer from border-gate to bonded warehouses, transit of Vietnamese terrestrial animals and animal products.

As such, you must quarantine the animals carried in transit and must have the quarantine certificate of the exporting country when conducting the quarantine.

You need to contact the airline for more information about accompanying animal support services and relevant information about the animal quarantine agency at the international airport border gate where you transit.

Best regards./.


<<Trả lời (Tiếng Việt):

Kính thưa ông/bà I-Ching Tseng!

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của ông/bà như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ Nông ngiệp và phát triển nông thôn.

Điều 10. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu mang theo người

1. Chủ hàng đăng ký kiểm dịch nhập khẩu trực tiếp tại cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu khi mang theo người động vật, sản phẩm động vật với số lượng, khối lượng như sau:

a) Động vật: Không quá 02 con với mục đích để nuôi làm cảnh, sinh hoạt trong gia đình hoặc mang theo đi du lịch, công tác, quá cảnh và không thuộc Danh mục động vật cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định;

2. Việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Đối với động vật: Kiểm tra Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu; kiểm tra lâm sàng động vật; phòng bệnh bằng vắc xin đối với động vật chưa được phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; lấy mẫu xét nghiệm đối với động vật nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm”

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Như vây, quý khách phải kiểm dịch động vật mang theo khi quá cảnh và phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu khi thực hiện kiểm dịch.

Quý khách cần liên hệ với hãng bay để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ động vật đi cùng và các thông tin liên quan về cơ quan kiểm dịch động vật tại cửa khẩu sân bay quốc tế nơi quý khách quá cảnh.

Cảm ơn đã gửi câu hỏi cho chuyên mục tư vấn hải quan./.>>